Početna » Pitanja članova 2017 » Члан 33. ПКУ – бодовање

Члан 33. ПКУ – бодовање

– Да ли Правилником о критеријумима бодовања запослених, школа може донети и усвојити интерни Правилник којим предвиђа критеријум “радни стаж у матичној школи” којим се дискриминишу колеге које су радиле од почетка радног века у просвети, али не у тој школи.?

Самим тим се стављају у инфериоран, дискриминишући положај у односу на колеге са мањим бројем година укупног радног стажа. Да напоменем да су у усвојеном Правилнику критеријуми: 0,5 бодова са сваку годину радног стажа у просвети и 1 бод за сваку годину радног стажа у тој установи – школи.

ОДГОВОР:

Одговор је не може. Овај Правилник би требало напасти пред надлежним судом и тражити да се све његове одредбе-пониште, јер су дискриминаторске за просветне раднике и као такве су неодрживе. Тако да сте Ви потпуно у праву.

 

За СПРВ/ Пуномоћник

Др Миодраг Бранков/ Адвокат

 

– У основној школи Комисија за бодовање рангирала је заједно учитеље у настави и у продуженом боравку, имајући у виду став Комисије за тумачење ПКУ са седнице од 24.05.2012. у случају школе у Сурчину. Учитељ из продуженог боравка био је последњи на ранг листи па је уложио приговор Школском одбору. Да ли је Комисија школе погрешила што је бодовала и боравак?

 

ОДГОВОР:

Поводом Вашег питања, могу Вам саопштити следеће:

Сматрам да је наведена Комисија била у праву када је за бодовање рангирала заједно учитеље у настави и продуженом боравку, стим што у одговору на ово питање треба, посебно напоменути, да став Комисије за тумачење ПКУ нема обавезујући карактер и да њихово мишљење не обавезује надлежни суд.

 

Миодраг Бранков адвокат

 

-Председник сам синдиката у основној школи у јулу 2012. сам бодован по ПКУ и остао ове школске године 2012/2013 без 10% од пуне норме коју сам имао. Дакле имаћу 90%. Да ли као председник синдиката имам право на пуну зараду или ће ми зарада без обзира бити умањена за 10%?

 

ОДГОВОР:

 

На основу члана 59. ПКУ утврђено је право председника синдиката код послодавца да не буде стављен у неповољан положај за време обављања функције и годину дана по престанку функције ако председник синдиката поступа у складу са законом.

Обзиром да сте Ви председник Синдиката у основној школи нема основа да Вам се умањи зарада по овом основу.

 

– Да ли се бодују сви учитељи или само они који сада изводе четврти разред?

ОДГОВОР:

Уколико се у школи смањује број извршилаца због недовољног броја уписаних ученика, бодују се сви наставници разредне наставе, без обзира у ком разреду држе наставу.

 

– Да ли се бодују сва деца или само она на редовном школовању?

ОДГОВОР:

Бодују се сва деца, од рођења до 26 година старости уколико су на редовном школовању.

– У ком смислу је заштићен члан школског одбора: ако му је норма спала са 100 на 90% како је заштићен?

ОДГОВОР:

Став Комисије за тумачење Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, изражен у тумачењу датом 22.12.2011. године је:

“Применом критеријума из члана 33. Посебног колективног уговора, председник синдиката као и представник запослених у школском одбору бодује се као и сви запослени и може бити проглашен радником за чијим радом је престала потреба, али му не може престати радни однос“

 

– Имам дете са сметњама у развоју. Да ли се то узима у обзир приликом бодовања за технолошки вишак?

ОДГОВОР:

У Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (“Службени гласник РС“, бр. 12/2009 и 67/2011) у члану 33. дефинисани су критеријуми за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом. У делу 7. пише да се бодује број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година старости:

1) ако запослени има једно дете – 1 бод

2) ако запослени има двоје деце – 3 бода

3) ако запослени има троје и више деце – 5 бодова

Значи бодује се број деце, без обзира на њихово здравствено стање.У члану 37. став 1. заштиту од отказивања уговора о раду, без сагласности запосленог, по основу престанка потребе за радом запосленог, између осталог има запослени чије дете има тешки инвалидитет.

– Могу ли наставници истог предмета да се договоре око поделе норме и о томе напишу изјаву и да се тада они не бодују?

ОДГОВОР:

У Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (’’Службени гласник РС’’ бр. 12/2009 и 67/2011) у члану 33. унета је новина а то је да обавеза примене критеријума постоји и у случају када постоји потреба да се запосленом само умањи проценат радног времена, односно када за његовим радом само делимично престане потреба. Та обавеза није постојала у одредбама раније важећег Посебног колективног уговора.У поменутом Уговору не пише да постоји могућност да се наставници истог предмета договоре око поделе норме и о томе напишу изјаву и да се тада они не бодују.

У члану 35. Уговора дефинисано је да решење којим се утврђује да је престала потреба за радом запосленог доноси директор, на основу предлога комисије коју именује орган управљања установе на предлог синдиката. Значи све зависи од добре воље директора школе који издаје и потписује сваке школске године решење о утврђивању пуног/непуног радног времена наставника, васпитача и стручних сарадника.

 

– Да ли се под установама образовања подразумевају само основне и средње школе када се врши бодовање по години стажа?

ОДГОВОР:

У Закону о основама система образовања и васпитања (’’Службени гласник РС’’ бр. 72/2009 и 52/2011) дефинисане су установе које обављају делатност образовања и васпитања:

1. у предшколском васпитању и образовању-предшколска установа

2. у основном образовању и васпитању-основна школа, основна школа за образовање одраслих, основна музичка школа, односно балетска школа и основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју.

3. у средњем образовању и васпитању-средње школе, гимназија (општа и специјализована), стручна школа, мешовита школа (гимназија и стручна школа или уметничка школа), уметничка школа, средња школа за образовање одраслих и средња школа за ученике са сметњама у развоју.

 

– Да ли се у школи морају бодовати сви запослени, независно од тога да ли је на радном месту један или више извршилаца и да ли се проценат радног времена смањује на том радном месту?

ОДГОВОР:

Према члану 33. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (“Службени гласник РС“,број 67/11) сачињава се ранг листа запослених на радном месту на којем више не постоји потреба за једним или више извршилаца.На ранг листи треба да се нађу сви запослени који обављају послове тог радног места.

 

– Да ли члан комисије може бити запослени који се бодује?

ОДГОВОР:

У том случају треба променити састав комисије – запослени који се бодује у поступку утврђивања запосленог за чијим радом престаје потреба не може бити њен члан .

 

– Да ли се резултати такмичења бодују за цео радни век или само за текућу школску годину?

ОДГОВОР:

Бодовање по оствареним резултатима на такмичењу и смотри врши се уколико у тој категорији запослени имају могућност учешћа у такмичењу. Приликом бодовања вреднују се резултати остварени за све време рада оствареног у образовању.

 

– Да ли се признају такмичења само из каталога такмичења Министарства просвете или и друга такмичења?

ОДГОВОР:

У Посебном колективном уговору не пише која се такмичења признају, односно да ли су она из каталога такмичења Министарства просвете или нека друга. Може извући аналогија као код бодовања педагошког рада-рад на изради уџбеника који су одобрени решењем министра.

 

– Да ли се бодују резултати са такмичења које је постигао ученик ког је водио/припремао наставник који се бодује или лични резултати наставника?

ОДГОВОР:

Бодују се резултати са такмичења које је постигао ученик ког је водио/припремао наставник који се бодује.

 

– Молила бих вас за објашњење: радим у две школе, као наставник српског језика, по пола норме у свакој школи. У једној од њих ускоро ћу бити технолошки вишак, а у другој колегиница србиста одлази у пензију. Да ли оправдано рачунам да ће ме у поменутој школи пребацити са пола норме на целу? Да ли директор за то место мора расписати конкурс или мене може распоредити? Да ли сам бар мало у предности ако се појави још заинтересованих за то радно место, обзиром да сам већ запослена у тој школи?

ОДГОВОР:

Према Закону о основама система образовања и васпитања (’’Сл.гласник РС’’ бр.72/2009 и 52/2011) члан 131. запослени који је у установи у радном односу на неодређено време а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање. Листа се утврђује до 15. августа за сваку наредну школску годину у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом уз сагласност запосленог. Запослени који се преузима мора да испуњава услове за послове за које се преузима и да има проверену психофизичку способност у складу са чланом 130. став 3 овог закона који гласи:

У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор установе прибавља мишљење органа управљања, након извршене претходне провере психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

Према тумачењу Комисије за тумачење одредаба Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика од 23.12.2011. године преузимање се врши само на неодређено време.

Установа има право да распише конкурс и изврши пријем у радни однос по конкурсу само ако није успела да упражњено радно место попуни преузимањем запосленог за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба. У Вашем случају то значи да је директор дужан да у радни однос прими лице са листе технолошких вишкова.

Уколико на листи вишкова постоји више колега који испуњавају услове за заснивање радног односа преузимањем директор установе одлучује о избору.

Исправно би било да директор са Вама потпише споразум о преузимању јер сте Ви већ запослени у тој школи.

 

-Члан 37. ПКУ каже да радни однос не може престати без сагласности особама које имају децу до 2 године старости и особама које имају (жене) 30 година стажа, ако не испуњавају један од услова за пензију, и самохраном родитељу.Да ли ове особе свакако могу бити проглашене радницима за чијим је радом престала потреба, ако имају најмањи број бодова на листи?

ОДГОВОР: Не, не могу бити проглашене за раднике за чијим је радом престала потреба.

 

-Да ли особа која сама врши родитељско право а прима алиментацију или пензију покојног супружника, такође спада у самохране родитеље?

ОДГОВОР: Да, та особа је самохрани родитељ.

 

-Шта тачно значи ,,ако не испуњава један услов за пензију“? Колегиница која има 30 година стажа прихватила би да буде технолошки вишак, уколико ће јој бити исплаћена отпремнина као технолошком вишку. Пошто то нико не гарантује, да ли може да се деси да она пристане, чекајући тај новац, а да је (неко 🙂 ) пошаље у пензију у међувремену?

ОДГОВОР: Да може да се деси.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Диплома: Професор разредне наставе

Поштовани, Обраћамо Вам се поводом насталог проблема, везаног за издавање дипломе, односно покушаја промене назива ...

61 komentara

 1. Приликом бодовања запослених за чијим је радом престала потреба са пуним или непуним радним временом, вреднују се у бодовима, на основу члана 33. Посебног колективног уговора:

  1. рад остварен у радном односу,

  2. образовање,

  3. такмичења,

  4. педагошки допринос у раду,

  5. имовно стање,

  6. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно надлежног фонда пензијског и инвалидског осигурања:
  1) инвалид друге категорије – 3 бода,
  2) тешка болест запосленог на основу конзилијарног налаза лекара надлежне
  здравствене установе – 3 бода,
  3) запослени који болује од професионалне болести – 2 бода.
  Бодовање по овом основу врши се само по једној од тачака која је најповољнија за
  запосленог;

  7. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година
  старости.

  С обзиром на горе наведено одговор на ваше питање следи
  ОДГОВОР: Инвалидитет се бодује у складу са тачком 6, члана 33. Посебног колективног уговора.

 2. Bodove dobija uciteljici koja vodi Matematicku sekciju na nivou razreda,priprema i vodi dete na takmicenje.

 3. Nema razloga da Vas komisija odbije. Trebala je naknadno da dopuni vaš broj poena u skladu sa diplomom.

 4. Vi sa završenim fakultetom dobijate 20 bodova, a nastavnik dobija 15 bodova, prema PKU član 33.

 5. pre zaposlenja u školi držala sam samostalnu trgovinsku radnju 10 godina koja je zatvorena kada sam se zaposlila u školi,da li mi se taj radni staž boduje?

 6. Na žalost koleginice, ne postoji zakon niti podzakonski akt koji Vam ide u korist. Direktor ima diskreciono pravo da normu od tih 20%
  raspodeli nastavniku, koji je po zakonu normativan da predaje taj predmet.

  Predsednik SPRV
  Milan Trbović, prof.

 7. Ne boduje se staž u drugim državama, jer je različit poslodavac i nema kontinuiteta.

 8. Milan Trbović

  Pravo da predaje u odeljenju ima nastavnik koji je normativan i samo nastavnici koji prema Pravilniku o vrsti stručne spreme u školi imaju pravo da predaju nastavni predmet boduju ako ima tehnološkog viška predavača tog predmeta.

 9. Milan Trbović

  Kada su trudnice ili porodilje na bolovanju, menja ih zaposleni radnik na odre]eno vreme i one se ne boduju.

 10. Milan Trbović

  Član organa upravljanja (školskog odbora) može biti proglašen tehnološkim viškom i nije zaštićen važećim Posebnim kolektivnim ugovorom.

 11. Milan Trbović

  Ako profesor razredne nastave koji radi u biblioteci na neodredjeno vreme sa 50% ima rešenje aneksom ugovora o radu na 50% norme ili je zasnovao radni odnos na mesto bibliotekara na 50% Ugovorom o radu ne boduje se kod određivanja tehnoloških viškova na radno mesto učitelja.

 12. Milan Trbović

  Ukoliko je bibliotekar koji je po struci profesor razredne nastave zasnovao radni odnos ugovorom o radu ili aneksom ugovora o radu na mesto bibliotekara škole, ne boduje se prilikom određivanja tehnoloških viškova za radno mesto učitelja.

 13. Milan Trbović

  Ukoliko je bibliotekar koji je po struci profesor razredne nastave zasnovao radni odnos ugovorom o radu ili aneksom ugovora o radu na mesto bibliotekara škole, ne boduje se prilikom određivanja tehnoloških viškova za radno mesto učitelja.

 14. Prilikom bodovanja imate isti broj bodova. Boduje se u skladu sa članom 34. PKU objavljen rad iz struke 1 bod.

 15. Ne boduje se.

 16. Ne priznaje se.

 17. Bodovanje se vrši u skladu sa članom 34. Posebnog kolektivnog ugovora.

 18. Profesor sam razredne nastave i proglasena sam za tehnoloski visak. U mojoj skoli ima 50% biblioteke, u druge dve skole u mojoj opstini takodje samo po 50% biblioteke ima slobodno, a u trecoj najvecoj skoli u mojoj opstini ima 100% biblioteke i jedno mesto ucitelja na odredjeno (nije zamena). Nude mi da prihvatim biblioteku. Imam li prava da trazim to mesto ucitelja gde je ucitelj na odredjeno i da ih prijavim ako mi to ne daju? Ako prihvatim biblioteku u drugoj skoli 50% i u svojoj 50%, ili 100% u drugoj skoli, da li sledece godine mogu da trazim da se bodujem sa radnicima te skole posto sam stariji radnik od njih?

  • Milan Trbović

   Radno mesto gde je zaposleno lice na određeno vreme se računa kao slobodno radno mesto i u tom smislu u skladu sa članom 5. PKU imate prednost pri
   zapošljavanju na neodređeno vreme i poslodavac vas mora zaposliti na to radno mesto, ako nema lica na listi tehnoloških viškova, koji imaju ista prava kao i vi. Ako ima više lica na listi tehnoloških viškova direktor ima diskreciono pravo da bira koga će zaposliti na neodređeno vreme u biblioteku. Ukoliko se zaposlite u drugoj školi na 50% na neodređeno vreme na radnom mestu bibliotekara vi možete da se bodujete samo sa drugim bibliotekarom u toj školi ako postoji, ali ne i sa sa profesorima razredne nastave koji rade na radnom mestu učitelja.

  • Radno mesto učitelja je takvo da učitelj radi ili 100% ili nema normu. Ne možete da tražite mesto učitelja gde je slobodno radno mesto 100% (u kojoj je zaposleno lice na određeno a nije zamena do povratka radnika), jer ste izraženi kao tehnološki višak od 50%. Prihvatite masto bibliotekara u drugoj školi na 50%. Sledeće godine neće biti bodovanja za mesto bibliotekara ako nema smanjene norme angažovanja na tom radnom mestu, tj. ne možete da tražite bodovanje za radno mesto bibliotekara, ako se na tom radnom mestu ne snanjuje iduće godine norma angažovanja.

 19. Moram jos nesto da Vas pitam. Ja i jos dve uciteljice imamo isti broj godina radnog staza, isi broj dece, imovno stanje ispod republickog proseka, sve tri imamo fakultet, ni jedna nema rezultate sa takmicenja. Kako odrediti koja je tehnoloski visak? Njih dve imaju po 7 meseci rada vise od mene. Da li ce to biti presudno? Ali imaju po 20 hiljada dinara veci prosek po clanu domacinstva od mene. Ima li to znacaja? Hvala.

  • Milan Trbović

   Ukoliko zaposleni koji se boduju imaju jednak broj poena, onda se vrednuju kriterijumi iz člana 34. PKU prema prioritetu od 1. rad ostvaren u radnom odnosu pa nadalje. U tom smislu može biti odlučujuće imovno stanje pod tačkom 5. člana 34 PKU, ako ste jednake u prethodna četiri kriterijuma. Kod rada u radnom odnosu računaju se samo pune godine radnog staža.

 20. Tatjana Stojanovic

  Da li odluke ranijih komisija za tumacenje PKU u vezi bodovanja zaposlenih za liste tehnoloskih viskova, vaze i danas, npr. iz 2012, 2013, 2014?

  • Milan Trbović

   Odluke ranijih komisija nisu sada važežće, već su važeće samo odluke komisije koja je imenovana od strane Ministra prosvete za tumačenje PKU koji je stupio na snagu 05.03.2015. godine.

  • Ne. Samo odluke Komisije koja je imenovana za tumačenje PKU koji je stupio na snagu 05.03.2015. godine.

 21. Da li se boduje osaba na trudnickom bolovanju?
  Da li se boduje osaba cije je dete mladje od 2 god.?

 22. Na bodovnoj listi imam manje bodova od drugih nastavnika (nastavnici strucnih predmeta). Da li mogu biti proglasena tehnoloskim viskom za skolsku 2017/2018.god, s obzirom da sam na porodiljskom/nega deteta ( trece dete, 2 godine), a trebala bih da se vratim u januaru 2018.godine na posao?

  • U skladu sa članom 38. Posebnog kolektivnog ugovora vama ne može prestati radni odnos bez vaše saglasnosti
   za vreme trudnoće ili sa detetom do dve godine starosti. Dakle, možete biti proglašeni tehnološkim viškom ali
   vam ne može prestati radni odnos ako ste u potpunosti igubili normu sve dok ispunjavate uslov da imate dete do dve godine starosti.

  • Možete biti proglašeni kao tehnološki višak ali do januara 2017/2018. godine do kad ste na porodiljskom bolovanju primate novčanu nadoknadu u skladu sa zakonom.

 23. Tatjana Stojanovic

  Molim za tumacenje bodovanja takmicenja. Da li se boduju rezultati takmicenja iz engleskog jezika, koje inace postoji samo u osmom razredu, ako se nastavnici engleskog jezika boduju samo za prvi ciklus , odnosno za prvi razred, posto u toj kategoriji ne postoje takmicenja iz stranog jezika. Manjak je iskazan u prvom, a ne u petom razredu, boduju se samo ucitelji i nastavnici engleskog jezika, ne i ostali predmetni nastavnici.

  Hvala

 24. Imam 18 godina radnog staža,fakultetsku diplomu,dohodak ispod republičkog proseka i troje izdržavane dece,bez takmičenja, Kilegenica ima 4 godine staža više,isti prosek,obrazovanje,bez takmičarskih rezultata i bez dece. Ko je u prednosti?

  • Milan Trbović

   Pogledajte član 34. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Tamo je sve precizirano…

 25. Da li se isto boduje kod tehnoloskog viska ostvaren radni staz u prosveti i van prosvete?

  • Не. Година дана остварена у радном односу у просвети се бодује са 2 бода, а ван просвете 1 бод.

 26. Nije mi jasno kako se boduju takmičenja. Imam tri republička takmičenja (2016, 2017, 2018). Bodovali su mi samo jedno iz 2016.Da li se boduje najviši rang takmičenja za svaku godinu, ili najuspešnije takmičenje (tj. samo jedno jedino) koje sam imala 2016.

  • Бодује се само једно такмичење на коме сте са учеником остварили најбољи резултат у својој наставничкој каријери у складу са ПКУ.

 27. Proglašena sam za tehnološki višak sa 75% za vreme porodilskog. Kakva su moja prava? Da li mogu da se dopunim u nekoj školi pred kraj školske godine popošto mi tad ističe porodiljsko ili treba da čekam sledeću školsku godinu? Po povratku sa bolovanja da li ću primati 25% plate koliko mi je ostalo norme,ili imam pravo na punu zaradu dok se ne dopunim?

 28. Da li se bodovanje dece racuna iz perioda kada se bodovanje vrsi ili od sl.skolske godine kada bih u stvari postala tehnoloski visak? Naime, u vreme bodovanja, u aprilu,dete mi ne ide u predskolsko, ali krece od septembra od kada prestaje potreba za radnikom. Dobijam li bod na dete u tom slucaju?

 29. Dragan Milošević

  Poštovani,
  U školi u kojoj radim je kolega otišao u penziju. Direktor je hteo da meni dopuni normu (radim sa 40%) ali se iznenada pojavio čovek koji je tehnološki višak proglašen pre 3 godine. Da li je on u prednosti u odnosu na mene i može li biti toliko dugo na listi tehnoloških viškova?

  • Milan Trbović

   U skladu sa tačkom 5. PKU tehnološki viškovi imaju prdnost. Moguće je, nažalost, da neko i više godina bude tehnološki višak.

 30. Suzana Milošević

  Samohrana sam majka sa tri maloletna deteta i ukoliko dođe do bodovanja mogu da budem neraspoređena prema PKU, pa me zanima šra znači „biti neraspoređen“?

  • Milan Trbović

   Znači biti na listi tehnoloških viškova i primati za to vreme umanjenu platu (mislim 65%), najduže godinu dana ukoliko
   ne budete radno angažovani.

 31. Ljubomir Stepski

  Poštovani,
  da li zaposleni koji zadovoljava neki od uslova iz člana 38. PKU (trudnice, samohrani roditelj,…) nije oslobođen rangiranja prema članu 34, odnosno da li ovi zaposleni mogu biti proglašeni tehnološkim viškom sa nepunim radnim vremenom (u nekom procentu).
  Ustvari da li se član 38. odnosi samo na zaštitiu ovih zaposlenih da budu proglašeni viškom u punom radnom vremenu, odnosno da li ovi zaposleni mogu biti proglašeni tehološkim viškom sa npr 50% radnog vremena, ako pri rangiranju budu poslednje rangirani?

  • Milan Trbović

   Član 38. štiti zaštićene kategorije zaposlenih samo od gubitka radnog mesta, ali im može biti procentualno smanjena norma.

 32. Kako napraviti razliku izmedju 1.mesta na okruznom i 3.mesta na republickom takmicenju? Sve koleginice sa kojima se bodujem imaju 1.mesto na okruznom takmicenju, a samo ja sam pored toga imala i ucenika sa osvojenim 3.mestom na republickom takmicenju. Po pravilniku oba mesta nose 4 bodova,ali to nije fer i ispada da mi uspeh na republickom nicemu ne sluzi.

 33. Poštovani,
  zbog smanjenja broja odeljenja u školi vršeno je rangiranje zaposlenih prema članu 33. PKU za više predmeta.
  Kako sam prethodne školske godine predavala i predmete matematike i računastva, to sam i bodovana na oba ova predmeta (što je meni i bilo u interesu).
  Dakle da li je Komisija postupila ispravno što me je rangirala za oba predmeta (koje predajem više godina) ili je samo prvi ugovor o radu- rešenje merodavno za predmete.
  Da napomenem da sam inicijalno pre više od 20 godina prvim ugovorom bila odeređena da radim samo jedan predmet, ali inače poslednjih nekoliko godina sam predavala oba predmeta i svake godine dobijala rešenje o tome na početku školske godine – fond časova i predmeti.

  • Za bodovanje na određenom radnom mestu je između ostalog merodavan i poslednji aneks Ugovora o radu. Ako ste dobili taj Aneks, onda se bodujete iz oba predmeta.

 34. Može li da se ne sprovede bodovanje zbog mog dobrovoljnog prijavljivanja da budem tehnološki višak? Nas je dvojica, već smo se bodovali prthodne godine i kolega je stariji od mene sa više godina radnog staža, te sam ove godine želeo da prihvatim manjak norme?

 35. Poštovani,
  šest godina staža imam u školi kao nestručni kadar (učiteljica a predavala sam muzičko, likovno…)
  da li se prilikom bodovanja za tehnološki višak za ove godine dupliraju bodovi kao i za staž gde sam radila kao stručni kadar?

  • Приликом бодовања рачуна се по 2 бода за сваку радну годину рада у школи.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

4 × two =