Početna » Pitanja članova 2017 » Član 33. PKU – bodovanje

Član 33. PKU – bodovanje

– Da li Pravilnikom o kriterijumima bodovanja zaposlenih, škola može doneti i usvojiti interni Pravilnik kojim predviđa kriterijum “radni staž u matičnoj školi” kojim se diskriminišu kolege koje su radile od početka radnog veka u prosveti, ali ne u toj školi.?

Samim tim se stavljaju u inferioran, diskriminišući položaj u odnosu na kolege sa manjim brojem godina ukupnog radnog staža. Da napomenem da su u usvojenom Pravilniku kriterijumi: 0,5 bodova sa svaku godinu radnog staža u prosveti i 1 bod za svaku godinu radnog staža u toj ustanovi – školi.

ODGOVOR:

Odgovor je ne može. Ovaj Pravilnik bi trebalo napasti pred nadležnim sudom i tražiti da se sve njegove odredbe-ponište, jer su diskriminatorske za prosvetne radnike i kao takve su neodržive. Tako da ste Vi potpuno u pravu.

 

Za SPRV/ Punomoćnik

Dr Miodrag Brankov/ Advokat

 

– U osnovnoj školi Komisija za bodovanje rangirala je zajedno učitelje u nastavi i u produženom boravku, imajući u vidu stav Komisije za tumačenje PKU sa sednice od 24.05.2012. u slučaju škole u Surčinu. Učitelj iz produženog boravka bio je poslednji na rang listi pa je uložio prigovor Školskom odboru. Da li je Komisija škole pogrešila što je bodovala i boravak?

 

ODGOVOR:

Povodom Vašeg pitanja, mogu Vam saopštiti sledeće:

Smatram da je navedena Komisija bila u pravu kada je za bodovanje rangirala zajedno učitelje u nastavi i produženom boravku, stim što u odgovoru na ovo pitanje treba, posebno napomenuti, da stav Komisije za tumačenje PKU nema obavezujući karakter i da njihovo mišljenje ne obavezuje nadležni sud.

 

Miodrag Brankov advokat

 

-Predsednik sam sindikata u osnovnoj školi u julu 2012. sam bodovan po PKU i ostao ove školske godine 2012/2013 bez 10% od pune norme koju sam imao. Dakle imaću 90%. Da li kao predsednik sindikata imam pravo na punu zaradu ili će mi zarada bez obzira biti umanjena za 10%?

 

ODGOVOR:

 

Na osnovu člana 59. PKU utvrđeno je pravo predsednika sindikata kod poslodavca da ne bude stavljen u nepovoljan položaj za vreme obavljanja funkcije i godinu dana po prestanku funkcije ako predsednik sindikata postupa u skladu sa zakonom.

Obzirom da ste Vi predsednik Sindikata u osnovnoj školi nema osnova da Vam se umanji zarada po ovom osnovu.

 

– Da li se boduju svi učitelji ili samo oni koji sada izvode četvrti razred?

ODGOVOR:

Ukoliko se u školi smanjuje broj izvršilaca zbog nedovoljnog broja upisanih učenika, boduju se svi nastavnici razredne nastave, bez obzira u kom razredu drže nastavu.

 

– Da li se boduju sva deca ili samo ona na redovnom školovanju?

ODGOVOR:

Boduju se sva deca, od rođenja do 26 godina starosti ukoliko su na redovnom školovanju.

– U kom smislu je zaštićen član školskog odbora: ako mu je norma spala sa 100 na 90% kako je zaštićen?

ODGOVOR:

Stav Komisije za tumačenje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, izražen u tumačenju datom 22.12.2011. godine je:

“Primenom kriterijuma iz člana 33. Posebnog kolektivnog ugovora, predsednik sindikata kao i predstavnik zaposlenih u školskom odboru boduje se kao i svi zaposleni i može biti proglašen radnikom za čijim radom je prestala potreba, ali mu ne može prestati radni odnos“

 

– Imam dete sa smetnjama u razvoju. Da li se to uzima u obzir prilikom bodovanja za tehnološki višak?

ODGOVOR:

U Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (“Službeni glasnik RS“, br. 12/2009 i 67/2011) u članu 33. definisani su kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim radom je prestala potreba, sa punim ili nepunim radnim vremenom. U delu 7. piše da se boduje broj dece predškolskog uzrasta, odnosno dece na redovnom školovanju do 26 godina starosti:

1) ako zaposleni ima jedno dete – 1 bod

2) ako zaposleni ima dvoje dece – 3 boda

3) ako zaposleni ima troje i više dece – 5 bodova

Znači boduje se broj dece, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje.U članu 37. stav 1. zaštitu od otkazivanja ugovora o radu, bez saglasnosti zaposlenog, po osnovu prestanka potrebe za radom zaposlenog, između ostalog ima zaposleni čije dete ima teški invaliditet.

– Mogu li nastavnici istog predmeta da se dogovore oko podele norme i o tome napišu izjavu i da se tada oni ne boduju?

ODGOVOR:

U Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (’’Službeni glasnik RS’’ br. 12/2009 i 67/2011) u članu 33. uneta je novina a to je da obaveza primene kriterijuma postoji i u slučaju kada postoji potreba da se zaposlenom samo umanji procenat radnog vremena, odnosno kada za njegovim radom samo delimično prestane potreba. Ta obaveza nije postojala u odredbama ranije važećeg Posebnog kolektivnog ugovora.U pomenutom Ugovoru ne piše da postoji mogućnost da se nastavnici istog predmeta dogovore oko podele norme i o tome napišu izjavu i da se tada oni ne boduju.

U članu 35. Ugovora definisano je da rešenje kojim se utvrđuje da je prestala potreba za radom zaposlenog donosi direktor, na osnovu predloga komisije koju imenuje organ upravljanja ustanove na predlog sindikata. Znači sve zavisi od dobre volje direktora škole koji izdaje i potpisuje svake školske godine rešenje o utvrđivanju punog/nepunog radnog vremena nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

 

– Da li se pod ustanovama obrazovanja podrazumevaju samo osnovne i srednje škole kada se vrši bodovanje po godini staža?

ODGOVOR:

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (’’Službeni glasnik RS’’ br. 72/2009 i 52/2011) definisane su ustanove koje obavljaju delatnost obrazovanja i vaspitanja:

1. u predškolskom vaspitanju i obrazovanju-predškolska ustanova

2. u osnovnom obrazovanju i vaspitanju-osnovna škola, osnovna škola za obrazovanje odraslih, osnovna muzička škola, odnosno baletska škola i osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

3. u srednjem obrazovanju i vaspitanju-srednje škole, gimnazija (opšta i specijalizovana), stručna škola, mešovita škola (gimnazija i stručna škola ili umetnička škola), umetnička škola, srednja škola za obrazovanje odraslih i srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju.

 

– Da li se u školi moraju bodovati svi zaposleni, nezavisno od toga da li je na radnom mestu jedan ili više izvršilaca i da li se procenat radnog vremena smanjuje na tom radnom mestu?

ODGOVOR:

Prema članu 33. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (“Službeni glasnik RS“,broj 67/11) sačinjava se rang lista zaposlenih na radnom mestu na kojem više ne postoji potreba za jednim ili više izvršilaca.Na rang listi treba da se nađu svi zaposleni koji obavljaju poslove tog radnog mesta.

 

– Da li član komisije može biti zaposleni koji se boduje?

ODGOVOR:

U tom slučaju treba promeniti sastav komisije – zaposleni koji se boduje u postupku utvrđivanja zaposlenog za čijim radom prestaje potreba ne može biti njen član .

 

– Da li se rezultati takmičenja boduju za ceo radni vek ili samo za tekuću školsku godinu?

ODGOVOR:

Bodovanje po ostvarenim rezultatima na takmičenju i smotri vrši se ukoliko u toj kategoriji zaposleni imaju mogućnost učešća u takmičenju. Prilikom bodovanja vrednuju se rezultati ostvareni za sve vreme rada ostvarenog u obrazovanju.

 

– Da li se priznaju takmičenja samo iz kataloga takmičenja Ministarstva prosvete ili i druga takmičenja?

ODGOVOR:

U Posebnom kolektivnom ugovoru ne piše koja se takmičenja priznaju, odnosno da li su ona iz kataloga takmičenja Ministarstva prosvete ili neka druga. Može izvući analogija kao kod bodovanja pedagoškog rada-rad na izradi udžbenika koji su odobreni rešenjem ministra.

 

– Da li se boduju rezultati sa takmičenja koje je postigao učenik kog je vodio/pripremao nastavnik koji se boduje ili lični rezultati nastavnika?

ODGOVOR:

Boduju se rezultati sa takmičenja koje je postigao učenik kog je vodio/pripremao nastavnik koji se boduje.

 

– Molila bih vas za objašnjenje: radim u dve škole, kao nastavnik srpskog jezika, po pola norme u svakoj školi. U jednoj od njih uskoro ću biti tehnološki višak, a u drugoj koleginica srbista odlazi u penziju. Da li opravdano računam da će me u pomenutoj školi prebaciti sa pola norme na celu? Da li direktor za to mesto mora raspisati konkurs ili mene može rasporediti? Da li sam bar malo u prednosti ako se pojavi još zainteresovanih za to radno mesto, obzirom da sam već zaposlena u toj školi?

ODGOVOR:

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (’’Sl.glasnik RS’’ br.72/2009 i 52/2011) član 131. zaposleni koji je u ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vreme a ostao je neraspoređen ili ima status zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ostvaruje pravo na preuzimanje stavljanjem na listu zaposlenih sa koje se vrši preuzimanje. Lista se utvrđuje do 15. avgusta za svaku narednu školsku godinu u okviru školske uprave po jedinicama lokalne samouprave a na osnovu prijava ustanova o zaposlenima koji imaju pravo na preuzimanje. Pravo na preuzimanje ostvaruje se sporazumom uz saglasnost zaposlenog. Zaposleni koji se preuzima mora da ispunjava uslove za poslove za koje se preuzima i da ima proverenu psihofizičku sposobnost u skladu sa članom 130. stav 3 ovog zakona koji glasi:

U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika direktor ustanove pribavlja mišljenje organa upravljanja, nakon izvršene prethodne provere psihofizičkih sposobnosti kandidata. Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka.

Prema tumačenju Komisije za tumačenje odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 23.12.2011. godine preuzimanje se vrši samo na neodređeno vreme.

Ustanova ima pravo da raspiše konkurs i izvrši prijem u radni odnos po konkursu samo ako nije uspela da upražnjeno radno mesto popuni preuzimanjem zaposlenog za čijim je radom delimično ili potpuno prestala potreba. U Vašem slučaju to znači da je direktor dužan da u radni odnos primi lice sa liste tehnoloških viškova.

Ukoliko na listi viškova postoji više kolega koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa preuzimanjem direktor ustanove odlučuje o izboru.

Ispravno bi bilo da direktor sa Vama potpiše sporazum o preuzimanju jer ste Vi već zaposleni u toj školi.

 

-Član 37. PKU kaže da radni odnos ne može prestati bez saglasnosti osobama koje imaju decu do 2 godine starosti i osobama koje imaju (žene) 30 godina staža, ako ne ispunjavaju jedan od uslova za penziju, i samohranom roditelju.Da li ove osobe svakako mogu biti proglašene radnicima za čijim je radom prestala potreba, ako imaju najmanji broj bodova na listi?

ODGOVOR: Ne, ne mogu biti proglašene za radnike za čijim je radom prestala potreba.

 

-Da li osoba koja sama vrši roditeljsko pravo a prima alimentaciju ili penziju pokojnog supružnika, takođe spada u samohrane roditelje?

ODGOVOR: Da, ta osoba je samohrani roditelj.

 

-Šta tačno znači ,,ako ne ispunjava jedan uslov za penziju“? Koleginica koja ima 30 godina staža prihvatila bi da bude tehnološki višak, ukoliko će joj biti isplaćena otpremnina kao tehnološkom višku. Pošto to niko ne garantuje, da li može da se desi da ona pristane, čekajući taj novac, a da je (neko 🙂 ) pošalje u penziju u međuvremenu?

ODGOVOR: Da može da se desi.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Diploma: Profesor razredne nastave

Poštovani, Obraćamo Vam se povodom nastalog problema, vezanog za izdavanje diplome, odnosno pokušaja promene naziva ...

59 komentara

 1. Prilikom bodovanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba sa punim ili nepunim radnim vremenom, vrednuju se u bodovima, na osnovu člana 33. Posebnog kolektivnog ugovora:

  1. rad ostvaren u radnom odnosu,

  2. obrazovanje,

  3. takmičenja,

  4. pedagoški doprinos u radu,

  5. imovno stanje,

  6. zdravstveno stanje na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, odnosno nadležnog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja:
  1) invalid druge kategorije – 3 boda,
  2) teška bolest zaposlenog na osnovu konzilijarnog nalaza lekara nadležne
  zdravstvene ustanove – 3 boda,
  3) zaposleni koji boluje od profesionalne bolesti – 2 boda.
  Bodovanje po ovom osnovu vrši se samo po jednoj od tačaka koja je najpovoljnija za
  zaposlenog;

  7. broj dece predškolskog uzrasta, odnosno dece na redovnom školovanju do 26 godina
  starosti.

  S obzirom na gore navedeno odgovor na vaše pitanje sledi
  ODGOVOR: Invaliditet se boduje u skladu sa tačkom 6, člana 33. Posebnog kolektivnog ugovora.

 2. Bodove dobija uciteljici koja vodi Matematicku sekciju na nivou razreda,priprema i vodi dete na takmicenje.

 3. Nema razloga da Vas komisija odbije. Trebala je naknadno da dopuni vaš broj poena u skladu sa diplomom.

 4. Vi sa završenim fakultetom dobijate 20 bodova, a nastavnik dobija 15 bodova, prema PKU član 33.

 5. pre zaposlenja u školi držala sam samostalnu trgovinsku radnju 10 godina koja je zatvorena kada sam se zaposlila u školi,da li mi se taj radni staž boduje?

 6. Na žalost koleginice, ne postoji zakon niti podzakonski akt koji Vam ide u korist. Direktor ima diskreciono pravo da normu od tih 20%
  raspodeli nastavniku, koji je po zakonu normativan da predaje taj predmet.

  Predsednik SPRV
  Milan Trbović, prof.

 7. Ne boduje se staž u drugim državama, jer je različit poslodavac i nema kontinuiteta.

 8. Milan Trbović

  Pravo da predaje u odeljenju ima nastavnik koji je normativan i samo nastavnici koji prema Pravilniku o vrsti stručne spreme u školi imaju pravo da predaju nastavni predmet boduju ako ima tehnološkog viška predavača tog predmeta.

 9. Milan Trbović

  Kada su trudnice ili porodilje na bolovanju, menja ih zaposleni radnik na odre]eno vreme i one se ne boduju.

 10. Milan Trbović

  Član organa upravljanja (školskog odbora) može biti proglašen tehnološkim viškom i nije zaštićen važećim Posebnim kolektivnim ugovorom.

 11. Milan Trbović

  Ako profesor razredne nastave koji radi u biblioteci na neodredjeno vreme sa 50% ima rešenje aneksom ugovora o radu na 50% norme ili je zasnovao radni odnos na mesto bibliotekara na 50% Ugovorom o radu ne boduje se kod određivanja tehnoloških viškova na radno mesto učitelja.

 12. Milan Trbović

  Ukoliko je bibliotekar koji je po struci profesor razredne nastave zasnovao radni odnos ugovorom o radu ili aneksom ugovora o radu na mesto bibliotekara škole, ne boduje se prilikom određivanja tehnoloških viškova za radno mesto učitelja.

 13. Milan Trbović

  Ukoliko je bibliotekar koji je po struci profesor razredne nastave zasnovao radni odnos ugovorom o radu ili aneksom ugovora o radu na mesto bibliotekara škole, ne boduje se prilikom određivanja tehnoloških viškova za radno mesto učitelja.

 14. Prilikom bodovanja imate isti broj bodova. Boduje se u skladu sa članom 34. PKU objavljen rad iz struke 1 bod.

 15. Ne boduje se.

 16. Ne priznaje se.

 17. Bodovanje se vrši u skladu sa članom 34. Posebnog kolektivnog ugovora.

 18. Profesor sam razredne nastave i proglasena sam za tehnoloski visak. U mojoj skoli ima 50% biblioteke, u druge dve skole u mojoj opstini takodje samo po 50% biblioteke ima slobodno, a u trecoj najvecoj skoli u mojoj opstini ima 100% biblioteke i jedno mesto ucitelja na odredjeno (nije zamena). Nude mi da prihvatim biblioteku. Imam li prava da trazim to mesto ucitelja gde je ucitelj na odredjeno i da ih prijavim ako mi to ne daju? Ako prihvatim biblioteku u drugoj skoli 50% i u svojoj 50%, ili 100% u drugoj skoli, da li sledece godine mogu da trazim da se bodujem sa radnicima te skole posto sam stariji radnik od njih?

  • Milan Trbović

   Radno mesto gde je zaposleno lice na određeno vreme se računa kao slobodno radno mesto i u tom smislu u skladu sa članom 5. PKU imate prednost pri
   zapošljavanju na neodređeno vreme i poslodavac vas mora zaposliti na to radno mesto, ako nema lica na listi tehnoloških viškova, koji imaju ista prava kao i vi. Ako ima više lica na listi tehnoloških viškova direktor ima diskreciono pravo da bira koga će zaposliti na neodređeno vreme u biblioteku. Ukoliko se zaposlite u drugoj školi na 50% na neodređeno vreme na radnom mestu bibliotekara vi možete da se bodujete samo sa drugim bibliotekarom u toj školi ako postoji, ali ne i sa sa profesorima razredne nastave koji rade na radnom mestu učitelja.

  • Radno mesto učitelja je takvo da učitelj radi ili 100% ili nema normu. Ne možete da tražite mesto učitelja gde je slobodno radno mesto 100% (u kojoj je zaposleno lice na određeno a nije zamena do povratka radnika), jer ste izraženi kao tehnološki višak od 50%. Prihvatite masto bibliotekara u drugoj školi na 50%. Sledeće godine neće biti bodovanja za mesto bibliotekara ako nema smanjene norme angažovanja na tom radnom mestu, tj. ne možete da tražite bodovanje za radno mesto bibliotekara, ako se na tom radnom mestu ne snanjuje iduće godine norma angažovanja.

 19. Moram jos nesto da Vas pitam. Ja i jos dve uciteljice imamo isti broj godina radnog staza, isi broj dece, imovno stanje ispod republickog proseka, sve tri imamo fakultet, ni jedna nema rezultate sa takmicenja. Kako odrediti koja je tehnoloski visak? Njih dve imaju po 7 meseci rada vise od mene. Da li ce to biti presudno? Ali imaju po 20 hiljada dinara veci prosek po clanu domacinstva od mene. Ima li to znacaja? Hvala.

  • Milan Trbović

   Ukoliko zaposleni koji se boduju imaju jednak broj poena, onda se vrednuju kriterijumi iz člana 34. PKU prema prioritetu od 1. rad ostvaren u radnom odnosu pa nadalje. U tom smislu može biti odlučujuće imovno stanje pod tačkom 5. člana 34 PKU, ako ste jednake u prethodna četiri kriterijuma. Kod rada u radnom odnosu računaju se samo pune godine radnog staža.

 20. Tatjana Stojanovic

  Da li odluke ranijih komisija za tumacenje PKU u vezi bodovanja zaposlenih za liste tehnoloskih viskova, vaze i danas, npr. iz 2012, 2013, 2014?

  • Milan Trbović

   Odluke ranijih komisija nisu sada važežće, već su važeće samo odluke komisije koja je imenovana od strane Ministra prosvete za tumačenje PKU koji je stupio na snagu 05.03.2015. godine.

  • Ne. Samo odluke Komisije koja je imenovana za tumačenje PKU koji je stupio na snagu 05.03.2015. godine.

 21. Da li se boduje osaba na trudnickom bolovanju?
  Da li se boduje osaba cije je dete mladje od 2 god.?

 22. Na bodovnoj listi imam manje bodova od drugih nastavnika (nastavnici strucnih predmeta). Da li mogu biti proglasena tehnoloskim viskom za skolsku 2017/2018.god, s obzirom da sam na porodiljskom/nega deteta ( trece dete, 2 godine), a trebala bih da se vratim u januaru 2018.godine na posao?

  • U skladu sa članom 38. Posebnog kolektivnog ugovora vama ne može prestati radni odnos bez vaše saglasnosti
   za vreme trudnoće ili sa detetom do dve godine starosti. Dakle, možete biti proglašeni tehnološkim viškom ali
   vam ne može prestati radni odnos ako ste u potpunosti igubili normu sve dok ispunjavate uslov da imate dete do dve godine starosti.

  • Možete biti proglašeni kao tehnološki višak ali do januara 2017/2018. godine do kad ste na porodiljskom bolovanju primate novčanu nadoknadu u skladu sa zakonom.

 23. Tatjana Stojanovic

  Molim za tumacenje bodovanja takmicenja. Da li se boduju rezultati takmicenja iz engleskog jezika, koje inace postoji samo u osmom razredu, ako se nastavnici engleskog jezika boduju samo za prvi ciklus , odnosno za prvi razred, posto u toj kategoriji ne postoje takmicenja iz stranog jezika. Manjak je iskazan u prvom, a ne u petom razredu, boduju se samo ucitelji i nastavnici engleskog jezika, ne i ostali predmetni nastavnici.

  Hvala

 24. Imam 18 godina radnog staža,fakultetsku diplomu,dohodak ispod republičkog proseka i troje izdržavane dece,bez takmičenja, Kilegenica ima 4 godine staža više,isti prosek,obrazovanje,bez takmičarskih rezultata i bez dece. Ko je u prednosti?

  • Milan Trbović

   Pogledajte član 34. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Tamo je sve precizirano…

 25. Da li se isto boduje kod tehnoloskog viska ostvaren radni staz u prosveti i van prosvete?

 26. Nije mi jasno kako se boduju takmičenja. Imam tri republička takmičenja (2016, 2017, 2018). Bodovali su mi samo jedno iz 2016.Da li se boduje najviši rang takmičenja za svaku godinu, ili najuspešnije takmičenje (tj. samo jedno jedino) koje sam imala 2016.

  • Boduje se samo jedno takmičenje na kome ste sa učenikom ostvarili najbolji rezultat u svojoj nastavničkoj karijeri u skladu sa PKU.

 27. Proglašena sam za tehnološki višak sa 75% za vreme porodilskog. Kakva su moja prava? Da li mogu da se dopunim u nekoj školi pred kraj školske godine popošto mi tad ističe porodiljsko ili treba da čekam sledeću školsku godinu? Po povratku sa bolovanja da li ću primati 25% plate koliko mi je ostalo norme,ili imam pravo na punu zaradu dok se ne dopunim?

 28. Da li se bodovanje dece racuna iz perioda kada se bodovanje vrsi ili od sl.skolske godine kada bih u stvari postala tehnoloski visak? Naime, u vreme bodovanja, u aprilu,dete mi ne ide u predskolsko, ali krece od septembra od kada prestaje potreba za radnikom. Dobijam li bod na dete u tom slucaju?

 29. Dragan Milošević

  Poštovani,
  U školi u kojoj radim je kolega otišao u penziju. Direktor je hteo da meni dopuni normu (radim sa 40%) ali se iznenada pojavio čovek koji je tehnološki višak proglašen pre 3 godine. Da li je on u prednosti u odnosu na mene i može li biti toliko dugo na listi tehnoloških viškova?

  • Milan Trbović

   U skladu sa tačkom 5. PKU tehnološki viškovi imaju prdnost. Moguće je, nažalost, da neko i više godina bude tehnološki višak.

 30. Suzana Milošević

  Samohrana sam majka sa tri maloletna deteta i ukoliko dođe do bodovanja mogu da budem neraspoređena prema PKU, pa me zanima šra znači „biti neraspoređen“?

  • Milan Trbović

   Znači biti na listi tehnoloških viškova i primati za to vreme umanjenu platu (mislim 65%), najduže godinu dana ukoliko
   ne budete radno angažovani.

 31. Ljubomir Stepski

  Poštovani,
  da li zaposleni koji zadovoljava neki od uslova iz člana 38. PKU (trudnice, samohrani roditelj,…) nije oslobođen rangiranja prema članu 34, odnosno da li ovi zaposleni mogu biti proglašeni tehnološkim viškom sa nepunim radnim vremenom (u nekom procentu).
  Ustvari da li se član 38. odnosi samo na zaštitiu ovih zaposlenih da budu proglašeni viškom u punom radnom vremenu, odnosno da li ovi zaposleni mogu biti proglašeni tehološkim viškom sa npr 50% radnog vremena, ako pri rangiranju budu poslednje rangirani?

  • Milan Trbović

   Član 38. štiti zaštićene kategorije zaposlenih samo od gubitka radnog mesta, ali im može biti procentualno smanjena norma.

 32. Kako napraviti razliku izmedju 1.mesta na okruznom i 3.mesta na republickom takmicenju? Sve koleginice sa kojima se bodujem imaju 1.mesto na okruznom takmicenju, a samo ja sam pored toga imala i ucenika sa osvojenim 3.mestom na republickom takmicenju. Po pravilniku oba mesta nose 4 bodova,ali to nije fer i ispada da mi uspeh na republickom nicemu ne sluzi.

 33. Poštovani,
  zbog smanjenja broja odeljenja u školi vršeno je rangiranje zaposlenih prema članu 33. PKU za više predmeta.
  Kako sam prethodne školske godine predavala i predmete matematike i računastva, to sam i bodovana na oba ova predmeta (što je meni i bilo u interesu).
  Dakle da li je Komisija postupila ispravno što me je rangirala za oba predmeta (koje predajem više godina) ili je samo prvi ugovor o radu- rešenje merodavno za predmete.
  Da napomenem da sam inicijalno pre više od 20 godina prvim ugovorom bila odeređena da radim samo jedan predmet, ali inače poslednjih nekoliko godina sam predavala oba predmeta i svake godine dobijala rešenje o tome na početku školske godine – fond časova i predmeti.

  • Za bodovanje na određenom radnom mestu je između ostalog merodavan i poslednji aneks Ugovora o radu. Ako ste dobili taj Aneks, onda se bodujete iz oba predmeta.

 34. Može li da se ne sprovede bodovanje zbog mog dobrovoljnog prijavljivanja da budem tehnološki višak? Nas je dvojica, već smo se bodovali prthodne godine i kolega je stariji od mene sa više godina radnog staža, te sam ove godine želeo da prihvatim manjak norme?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

20 − eight =