Početna » Pitanja članova 2017 » Члан 33. ПКУ – бодовање

Члан 33. ПКУ – бодовање

– Да ли Правилником о критеријумима бодовања запослених, школа може донети и усвојити интерни Правилник којим предвиђа критеријум “радни стаж у матичној школи” којим се дискриминишу колеге које су радиле од почетка радног века у просвети, али не у тој школи.?

Самим тим се стављају у инфериоран, дискриминишући положај у односу на колеге са мањим бројем година укупног радног стажа. Да напоменем да су у усвојеном Правилнику критеријуми: 0,5 бодова са сваку годину радног стажа у просвети и 1 бод за сваку годину радног стажа у тој установи – школи.

ОДГОВОР:

Одговор је не може. Овај Правилник би требало напасти пред надлежним судом и тражити да се све његове одредбе-пониште, јер су дискриминаторске за просветне раднике и као такве су неодрживе. Тако да сте Ви потпуно у праву.

 

За СПРВ/ Пуномоћник

Др Миодраг Бранков/ Адвокат

 

– У основној школи Комисија за бодовање рангирала је заједно учитеље у настави и у продуженом боравку, имајући у виду став Комисије за тумачење ПКУ са седнице од 24.05.2012. у случају школе у Сурчину. Учитељ из продуженог боравка био је последњи на ранг листи па је уложио приговор Школском одбору. Да ли је Комисија школе погрешила што је бодовала и боравак?

 

ОДГОВОР:

Поводом Вашег питања, могу Вам саопштити следеће:

Сматрам да је наведена Комисија била у праву када је за бодовање рангирала заједно учитеље у настави и продуженом боравку, стим што у одговору на ово питање треба, посебно напоменути, да став Комисије за тумачење ПКУ нема обавезујући карактер и да њихово мишљење не обавезује надлежни суд.

 

Миодраг Бранков адвокат

 

-Председник сам синдиката у основној школи у јулу 2012. сам бодован по ПКУ и остао ове школске године 2012/2013 без 10% од пуне норме коју сам имао. Дакле имаћу 90%. Да ли као председник синдиката имам право на пуну зараду или ће ми зарада без обзира бити умањена за 10%?

 

ОДГОВОР:

 

На основу члана 59. ПКУ утврђено је право председника синдиката код послодавца да не буде стављен у неповољан положај за време обављања функције и годину дана по престанку функције ако председник синдиката поступа у складу са законом.

Обзиром да сте Ви председник Синдиката у основној школи нема основа да Вам се умањи зарада по овом основу.

 

– Да ли се бодују сви учитељи или само они који сада изводе четврти разред?

ОДГОВОР:

Уколико се у школи смањује број извршилаца због недовољног броја уписаних ученика, бодују се сви наставници разредне наставе, без обзира у ком разреду држе наставу.

 

– Да ли се бодују сва деца или само она на редовном школовању?

ОДГОВОР:

Бодују се сва деца, од рођења до 26 година старости уколико су на редовном школовању.

– У ком смислу је заштићен члан школског одбора: ако му је норма спала са 100 на 90% како је заштићен?

ОДГОВОР:

Став Комисије за тумачење Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, изражен у тумачењу датом 22.12.2011. године је:

“Применом критеријума из члана 33. Посебног колективног уговора, председник синдиката као и представник запослених у школском одбору бодује се као и сви запослени и може бити проглашен радником за чијим радом је престала потреба, али му не може престати радни однос“

 

– Имам дете са сметњама у развоју. Да ли се то узима у обзир приликом бодовања за технолошки вишак?

ОДГОВОР:

У Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (“Службени гласник РС“, бр. 12/2009 и 67/2011) у члану 33. дефинисани су критеријуми за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом. У делу 7. пише да се бодује број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година старости:

1) ако запослени има једно дете – 1 бод

2) ако запослени има двоје деце – 3 бода

3) ако запослени има троје и више деце – 5 бодова

Значи бодује се број деце, без обзира на њихово здравствено стање.У члану 37. став 1. заштиту од отказивања уговора о раду, без сагласности запосленог, по основу престанка потребе за радом запосленог, између осталог има запослени чије дете има тешки инвалидитет.

– Могу ли наставници истог предмета да се договоре око поделе норме и о томе напишу изјаву и да се тада они не бодују?

ОДГОВОР:

У Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (’’Службени гласник РС’’ бр. 12/2009 и 67/2011) у члану 33. унета је новина а то је да обавеза примене критеријума постоји и у случају када постоји потреба да се запосленом само умањи проценат радног времена, односно када за његовим радом само делимично престане потреба. Та обавеза није постојала у одредбама раније важећег Посебног колективног уговора.У поменутом Уговору не пише да постоји могућност да се наставници истог предмета договоре око поделе норме и о томе напишу изјаву и да се тада они не бодују.

У члану 35. Уговора дефинисано је да решење којим се утврђује да је престала потреба за радом запосленог доноси директор, на основу предлога комисије коју именује орган управљања установе на предлог синдиката. Значи све зависи од добре воље директора школе који издаје и потписује сваке школске године решење о утврђивању пуног/непуног радног времена наставника, васпитача и стручних сарадника.

 

– Да ли се под установама образовања подразумевају само основне и средње школе када се врши бодовање по години стажа?

ОДГОВОР:

У Закону о основама система образовања и васпитања (’’Службени гласник РС’’ бр. 72/2009 и 52/2011) дефинисане су установе које обављају делатност образовања и васпитања:

1. у предшколском васпитању и образовању-предшколска установа

2. у основном образовању и васпитању-основна школа, основна школа за образовање одраслих, основна музичка школа, односно балетска школа и основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју.

3. у средњем образовању и васпитању-средње школе, гимназија (општа и специјализована), стручна школа, мешовита школа (гимназија и стручна школа или уметничка школа), уметничка школа, средња школа за образовање одраслих и средња школа за ученике са сметњама у развоју.

 

– Да ли се у школи морају бодовати сви запослени, независно од тога да ли је на радном месту један или више извршилаца и да ли се проценат радног времена смањује на том радном месту?

ОДГОВОР:

Према члану 33. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (“Службени гласник РС“,број 67/11) сачињава се ранг листа запослених на радном месту на којем више не постоји потреба за једним или више извршилаца.На ранг листи треба да се нађу сви запослени који обављају послове тог радног места.

 

– Да ли члан комисије може бити запослени који се бодује?

ОДГОВОР:

У том случају треба променити састав комисије – запослени који се бодује у поступку утврђивања запосленог за чијим радом престаје потреба не може бити њен члан .

 

– Да ли се резултати такмичења бодују за цео радни век или само за текућу школску годину?

ОДГОВОР:

Бодовање по оствареним резултатима на такмичењу и смотри врши се уколико у тој категорији запослени имају могућност учешћа у такмичењу. Приликом бодовања вреднују се резултати остварени за све време рада оствареног у образовању.

 

– Да ли се признају такмичења само из каталога такмичења Министарства просвете или и друга такмичења?

ОДГОВОР:

У Посебном колективном уговору не пише која се такмичења признају, односно да ли су она из каталога такмичења Министарства просвете или нека друга. Може извући аналогија као код бодовања педагошког рада-рад на изради уџбеника који су одобрени решењем министра.

 

– Да ли се бодују резултати са такмичења које је постигао ученик ког је водио/припремао наставник који се бодује или лични резултати наставника?

ОДГОВОР:

Бодују се резултати са такмичења које је постигао ученик ког је водио/припремао наставник који се бодује.

 

– Молила бих вас за објашњење: радим у две школе, као наставник српског језика, по пола норме у свакој школи. У једној од њих ускоро ћу бити технолошки вишак, а у другој колегиница србиста одлази у пензију. Да ли оправдано рачунам да ће ме у поменутој школи пребацити са пола норме на целу? Да ли директор за то место мора расписати конкурс или мене може распоредити? Да ли сам бар мало у предности ако се појави још заинтересованих за то радно место, обзиром да сам већ запослена у тој школи?

ОДГОВОР:

Према Закону о основама система образовања и васпитања (’’Сл.гласник РС’’ бр.72/2009 и 52/2011) члан 131. запослени који је у установи у радном односу на неодређено време а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање. Листа се утврђује до 15. августа за сваку наредну школску годину у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом уз сагласност запосленог. Запослени који се преузима мора да испуњава услове за послове за које се преузима и да има проверену психофизичку способност у складу са чланом 130. став 3 овог закона који гласи:

У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор установе прибавља мишљење органа управљања, након извршене претходне провере психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

Према тумачењу Комисије за тумачење одредаба Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика од 23.12.2011. године преузимање се врши само на неодређено време.

Установа има право да распише конкурс и изврши пријем у радни однос по конкурсу само ако није успела да упражњено радно место попуни преузимањем запосленог за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба. У Вашем случају то значи да је директор дужан да у радни однос прими лице са листе технолошких вишкова.

Уколико на листи вишкова постоји више колега који испуњавају услове за заснивање радног односа преузимањем директор установе одлучује о избору.

Исправно би било да директор са Вама потпише споразум о преузимању јер сте Ви већ запослени у тој школи.

 

-Члан 37. ПКУ каже да радни однос не може престати без сагласности особама које имају децу до 2 године старости и особама које имају (жене) 30 година стажа, ако не испуњавају један од услова за пензију, и самохраном родитељу.Да ли ове особе свакако могу бити проглашене радницима за чијим је радом престала потреба, ако имају најмањи број бодова на листи?

ОДГОВОР: Не, не могу бити проглашене за раднике за чијим је радом престала потреба.

 

-Да ли особа која сама врши родитељско право а прима алиментацију или пензију покојног супружника, такође спада у самохране родитеље?

ОДГОВОР: Да, та особа је самохрани родитељ.

 

-Шта тачно значи ,,ако не испуњава један услов за пензију“? Колегиница која има 30 година стажа прихватила би да буде технолошки вишак, уколико ће јој бити исплаћена отпремнина као технолошком вишку. Пошто то нико не гарантује, да ли може да се деси да она пристане, чекајући тај новац, а да је (неко 🙂 ) пошаље у пензију у међувремену?

ОДГОВОР: Да може да се деси.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Диплома: Професор разредне наставе

Поштовани, Обраћамо Вам се поводом насталог проблема, везаног за издавање дипломе, односно покушаја промене назива ...