Početna » Новости » Нови правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Нови правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Нови Правилник је објављен у „Службенпм гласнику РС“, бр. 67/2013 од 31.07.2013. године, ступио је на снагу 08.08.2013, а примењује се почев од школске 2013/2014.

После само две године од доношења, овoг пута пре почетка школске године, донет је нови Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Тако смо наставили успешан низ у изменама и допунама правилника, који не могу да трају дуже од две-три године.

Предмет измена у овом Правилнику је био спорни члан 14 који је у протеклој школској години изазивао бројне забуне и недоумице. Овог пута, члан 14 је прецизиран и више се не може тумачити на начин, да ако ученик има све јединице и једну двојку, да треба да му се закључи прелазна оцена.

Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:

1) oдличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;

2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;

3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;

4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.

Ако одељенско веће не прихвати предлог закључне оцене предметног наставника, оно утврђује нову оцену гласањем.

Утврђена оцена из става 15. овог члана евидентира се у напомени, а у записнику одељенског већа шире се образлаже. Закључна оцена утврђена на одељенском већу уписује се у дневник у предвиђену рубрику.

Такође, ученик се оцењује четири пута у току полугодишта, а ако има мање од четири оцене, не може му се извести закључна оцена. Изузетно, ако је недељни фонд часова предмета једна час, ученику може да се утврди закључна оцена ако је оцењен најмање два пута у полугодишту.

Намеће нам се питање, да ли је овим све завршено? У то не треба бити потпуно сигуран. Можда са променама у Министарству добијемо и неку нову реформу.

У Новом Саду

05.08.2013.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Vratiti dignitet nastavniku

Predlozi izneti u našoj Platformi su izvodljivi u kratkom roku, ne zahtevaju nikakve krupne i ...