Početna » Pitanja članova 2017 » Raspodela i norma časova

Raspodela i norma časova

PITANJE: Umesto radnice koja je na porodiljskom bolovanju, primljena je radnica sa 100% radnog vremena. Sada je, usled smanjenja broja odeljenja, radnica koja je primljena u radni odnos na neodređeno vreme sa 94% radnog vremena, ostala bez polovine časova, a na rang listi je poslednja po broju bodova, dok je radnici koja zamenjuje odsutnu radnicu procenat angažovanja ostao 100%!

Da li je i po kom članu zakona moguće da se časovi radnice na porodiljskom odsustvu rasporede ostalim radnicima sa nepotpunim radnim vremenom do 100%, a za ostatak časova da se privremeno zaposli radnik.

ODGOVOR:

U pozitivnim zakonskim i ostalim važećim propisima, nigde nije navedena obaveza poslodavca da najpre mora da višak časova, nastao usled korišćenja prava na porodiljsko odsustvo-najpre raspodeli ostalim radnicima sa nepotpunim radnim vremenom, iako za tako nešto ne postoji ni zabrana i to će tako i ostati, dok se eventualno ne ugradi u izmenu Zakona ili Kolektivni ugovor.

advokat dr Miodrag Brankov, pravni savetnik SPRV

 

PITANJE: Kako se obračunava norma u srednjim stručnim školama, u kojima nemaju svi razredi 37 nastavnih nedelja?

U Zakonu nema nigde precizno tumačenje, tj. ne vidi se nigde da li se norma obračunava na nedeljnom ili godišnjem nivou.

Takođe, kod nas u školi se trenutno pojavio višak časova zbog toga što nam je Ministarstvo ukinulo 2 razreda, pa me interesuje da li po zakonu Direktor škole mora da da te časove na berzu i da raspisuje konkurs i prima nove radnike kada će već sledeće godine biti manjak časova (a za 2 godine će i bez primanja novih radnika neko biti tehnološki višak)? Da li po Zakonu ti časovi mogu da se raspodele već postojećem kadru u školi?

ODGOVOR:

Kako u Zakonu nigde nije precizno navedeno, da li se norma iskazuje na nedeljnom ili godišnjem nivou, te se poslodavac (u odsustvu čvrstog pravila), ovlašćuje da ovo pitanje može rešiti na jedan od dva načina i to će tako biti sve dok se ovo pitanje precizno ne uredi i definiše bilo Zakonom, bilo Kolektivnim ugovorom.

Kada se utvrdi višak časova, poslodavac bi o tome morao da obavesti berzu i tako razreši novonastalu situaciju.

advokat dr Miodrag Brankov, pravni savetnik SPRV

 

PITANJE: Da li se norma nastavnika u srednjoj školi  u smislu člana 136. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi obračunava na nedeljnoj ili godišnjoj bazi ?

Da li direktor škole može nastavnicima u srednjoj školi  podeliti časove preko pune radne norme bez stavljanja ovih časova na berzu i raspisivanja konkursa ?

 ODGOVOR:

U Zakonu nigde nije precizno navedeno, da li se norma iskazuje na nedeljnom ili godišnjem nivou. U tom slučaju nema čvrstog pravila koje bi obavezalo poslodavca da ovo pitanje mora rešiti na unapred određen način, a to će tako biti sve dok se ovo pitanje precizno ne reguliše ili u Zakonu ili u Kolekttivnom ugovoru.

U slučaju utvrđivanja viška časova, poslodavac bi o tome morao obavestiti berzu i tako rešiti problem.

 advokat dr Miodrag Brankov, pravni savetnik SPRV

 

 

O Jasmina Čekerevac LJubičić

Pročitajte

Plaćanje prekonormnog rada

Nastavnik čija je norma 20 časova, po nalogu direktora radi 22 časa uz obrazloženje da ...